โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 71
ร้อยละ 1.35 % 1.35 % 1.35 % 0.00 % 0.00 % 95.95 %
ระดับประถมศึกษา
180
จำนวน(คน) 2 2 9 0 0 167
ร้อยละ 1.11 % 1.11 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 92.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 71
ร้อยละ 2.53 % 2.53 % 2.53 % 2.53 % 0.00 % 89.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 333 คน
จำนวน(คน) 5 5 12 2 0 309
ร้อยละ 1.50 % 1.50 % 3.60 % 0.60 % 0.00 % 92.79 %

254 : 3 , 3 , 10 , 0 , 0 , 238...1.18 , 1.18 , 3.94 , 0.00 , 0.00 , 93.70 = 16 : 6.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 333 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.21%

Powered By www.thaieducation.net