โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 63
ร้อยละ 3.03 % 1.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 153
ร้อยละ 1.27 % 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 4 3 0 0 0 216
ร้อยละ 1.79 % 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.86 %

223 : 4 , 3 , 0 , 0 , 0 , 216...1.79 , 1.35 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 96.86 = 7 : 3.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.14%

Powered By www.thaieducation.net