โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 7 7 0 7 1 42
ร้อยละ 10.94 % 10.94 % 0.00 % 10.94 % 1.56 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 5 5 0 5 8 136
ร้อยละ 3.14 % 3.14 % 0.00 % 3.14 % 5.03 % 85.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 12 12 0 12 9 178
ร้อยละ 5.38 % 5.38 % 0.00 % 5.38 % 4.04 % 79.82 %

223 : 12 , 12 , 0 , 12 , 9 , 178...5.38 , 5.38 , 0.00 , 5.38 , 4.04 , 79.82 = 45 : 20.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18%

Powered By www.thaieducation.net