โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 0 0 1 6 0 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.64 % 9.84 % 0.00 % 88.52 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 0 0 14 9 1 131
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.03 % 5.81 % 0.65 % 84.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 0 0 15 15 1 185
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.94 % 6.94 % 0.46 % 85.65 %

216 : 0 , 0 , 15 , 15 , 1 , 185...0.00 , 0.00 , 6.94 , 6.94 , 0.46 , 85.65 = 31 : 14.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.35%

Powered By www.thaieducation.net