โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 20
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 3 0 13 2 1 66
ร้อยละ 3.53 % 0.00 % 15.29 % 2.35 % 1.18 % 77.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 4 0 14 3 1 86
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 12.96 % 2.78 % 0.93 % 79.63 %

108 : 4 , 0 , 14 , 3 , 1 , 86...3.70 , 0.00 , 12.96 , 2.78 , 0.93 , 79.63 = 22 : 20.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.37%

Powered By www.thaieducation.net