โรงเรียนศรีแก้งคร้อ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
233
จำนวน(คน) 57 15 20 0 0 141
ร้อยละ 24.46 % 6.44 % 8.58 % 0.00 % 0.00 % 60.52 %
ระดับประถมศึกษา
902
จำนวน(คน) 55 40 128 0 0 679
ร้อยละ 6.10 % 4.43 % 14.19 % 0.00 % 0.00 % 75.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1135 คน
จำนวน(คน) 112 55 148 0 0 820
ร้อยละ 9.87 % 4.85 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 72.25 %

1135 : 112 , 55 , 148 , 0 , 0 , 820...9.87 , 4.85 , 13.04 , 0.00 , 0.00 , 72.25 = 315 : 27.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 315 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75%

Powered By www.thaieducation.net