โรงเรียนศรีแก้งคร้อ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
233
จำนวน(คน) 52 17 21 14 0 129
ร้อยละ 22.32 % 7.30 % 9.01 % 6.01 % 0.00 % 55.36 %
ระดับประถมศึกษา
902
จำนวน(คน) 59 36 215 22 0 570
ร้อยละ 6.54 % 3.99 % 23.84 % 2.44 % 0.00 % 63.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1135 คน
จำนวน(คน) 111 53 236 36 0 699
ร้อยละ 9.78 % 4.67 % 20.79 % 3.17 % 0.00 % 61.59 %

1135 : 111 , 53 , 236 , 36 , 0 , 699...9.78 , 4.67 , 20.79 , 3.17 , 0.00 , 61.59 = 436 : 38.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 436 คน คิดเป็นร้อยละ 38.41%

Powered By www.thaieducation.net