โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 2 2 5 1 0 62
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 6.94 % 1.39 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
440
จำนวน(คน) 13 3 68 0 1 355
ร้อยละ 2.95 % 0.68 % 15.45 % 0.00 % 0.23 % 80.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
370
จำนวน(คน) 17 8 71 1 1 272
ร้อยละ 4.59 % 2.16 % 19.19 % 0.27 % 0.27 % 73.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 882 คน
จำนวน(คน) 32 13 144 2 2 689
ร้อยละ 3.63 % 1.47 % 16.33 % 0.23 % 0.23 % 78.12 %

512 : 15 , 5 , 73 , 1 , 1 , 417...2.93 , 0.98 , 14.26 , 0.20 , 0.20 , 81.45 = 95 : 18.55
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 882 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 193 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88%

Powered By www.thaieducation.net