โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 3 2 6 0 0 64
ร้อยละ 4.00 % 2.67 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 85.33 %
ระดับประถมศึกษา
439
จำนวน(คน) 20 6 65 2 2 344
ร้อยละ 4.56 % 1.37 % 14.81 % 0.46 % 0.46 % 78.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
429
จำนวน(คน) 15 8 66 0 2 338
ร้อยละ 3.50 % 1.86 % 15.38 % 0.00 % 0.47 % 78.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 943 คน
จำนวน(คน) 38 16 137 2 4 746
ร้อยละ 4.03 % 1.70 % 14.53 % 0.21 % 0.42 % 79.11 %

514 : 23 , 8 , 71 , 2 , 2 , 408...4.47 , 1.56 , 13.81 , 0.39 , 0.39 , 79.38 = 106 : 20.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 943 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 197 คน คิดเป็นร้อยละ 20.89%

Powered By www.thaieducation.net