โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 63
ร้อยละ 2.86 % 1.43 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
436
จำนวน(คน) 17 7 62 0 2 348
ร้อยละ 3.90 % 1.61 % 14.22 % 0.00 % 0.46 % 79.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
377
จำนวน(คน) 18 10 70 2 2 275
ร้อยละ 4.77 % 2.65 % 18.57 % 0.53 % 0.53 % 72.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 883 คน
จำนวน(คน) 37 18 136 2 4 686
ร้อยละ 4.19 % 2.04 % 15.40 % 0.23 % 0.45 % 77.69 %

506 : 19 , 8 , 66 , 0 , 2 , 411...3.75 , 1.58 , 13.04 , 0.00 , 0.40 , 81.23 = 95 : 18.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 883 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 197 คน คิดเป็นร้อยละ 22.31%

Powered By www.thaieducation.net