โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 5 0 5 1 1 64
ร้อยละ 6.58 % 0.00 % 6.58 % 1.32 % 1.32 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
430
จำนวน(คน) 29 6 63 2 2 328
ร้อยละ 6.74 % 1.40 % 14.65 % 0.47 % 0.47 % 76.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
424
จำนวน(คน) 18 6 71 0 1 328
ร้อยละ 4.25 % 1.42 % 16.75 % 0.00 % 0.24 % 77.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 930 คน
จำนวน(คน) 52 12 139 3 4 720
ร้อยละ 5.59 % 1.29 % 14.95 % 0.32 % 0.43 % 77.42 %

506 : 34 , 6 , 68 , 3 , 3 , 392...6.72 , 1.19 , 13.44 , 0.59 , 0.59 , 77.47 = 114 : 22.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 930 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 210 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net