โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 8
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 7 0 4 0 0 20
ร้อยละ 22.58 % 0.00 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 64.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 คน
จำนวน(คน) 10 0 5 0 0 28
ร้อยละ 23.26 % 0.00 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 65.12 %

43 : 10 , 0 , 5 , 0 , 0 , 28...23.26 , 0.00 , 11.63 , 0.00 , 0.00 , 65.12 = 15 : 34.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 34.88%

Powered By www.thaieducation.net