โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 9 0 0 0 0 17
ร้อยละ 34.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 7 2 6 0 0 49
ร้อยละ 10.94 % 3.13 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 76.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 3 1 10 0 0 46
ร้อยละ 5.00 % 1.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 19 3 16 0 0 112
ร้อยละ 12.67 % 2.00 % 10.67 % 0.00 % 0.00 % 74.67 %

90 : 16 , 2 , 6 , 0 , 0 , 66...17.78 , 2.22 , 6.67 , 0.00 , 0.00 , 73.33 = 24 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33%

Powered By www.thaieducation.net