โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 11 0 1 0 0 17
ร้อยละ 37.93 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 58.62 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 4 1 5 0 0 56
ร้อยละ 6.06 % 1.52 % 7.58 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 8 2 10 0 1 39
ร้อยละ 13.33 % 3.33 % 16.67 % 0.00 % 1.67 % 65.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 23 3 16 0 1 112
ร้อยละ 14.84 % 1.94 % 10.32 % 0.00 % 0.65 % 72.26 %

95 : 15 , 1 , 6 , 0 , 0 , 73...15.79 , 1.05 , 6.32 , 0.00 , 0.00 , 76.84 = 22 : 23.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27.74%

Powered By www.thaieducation.net