โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 10 0 1 0 0 16
ร้อยละ 37.04 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 59.26 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 8 3 4 0 0 50
ร้อยละ 12.31 % 4.62 % 6.15 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 12 3 10 0 1 33
ร้อยละ 20.34 % 5.08 % 16.95 % 0.00 % 1.69 % 55.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 30 6 15 0 1 99
ร้อยละ 19.87 % 3.97 % 9.93 % 0.00 % 0.66 % 65.56 %

92 : 18 , 3 , 5 , 0 , 0 , 66...19.57 , 3.26 , 5.43 , 0.00 , 0.00 , 71.74 = 26 : 28.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 34.44%

Powered By www.thaieducation.net