โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 14 0 1 0 0 14
ร้อยละ 48.28 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 48.28 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 8 3 4 0 0 51
ร้อยละ 12.12 % 4.55 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 12 3 10 0 1 33
ร้อยละ 20.34 % 5.08 % 16.95 % 0.00 % 1.69 % 55.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 34 6 15 0 1 98
ร้อยละ 22.08 % 3.90 % 9.74 % 0.00 % 0.65 % 63.64 %

95 : 22 , 3 , 5 , 0 , 0 , 65...23.16 , 3.16 , 5.26 , 0.00 , 0.00 , 68.42 = 30 : 31.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36%

Powered By www.thaieducation.net