โรงเรียนบ้านโคกกุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 8 0 0 0 0 51
ร้อยละ 13.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.44 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 6 0 4 0 0 137
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 2.72 % 0.00 % 0.00 % 93.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98
จำนวน(คน) 2 0 2 2 0 92
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 2.04 % 2.04 % 0.00 % 93.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 304 คน
จำนวน(คน) 16 0 6 2 0 280
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 1.97 % 0.66 % 0.00 % 92.11 %

206 : 14 , 0 , 4 , 0 , 0 , 188...6.80 , 0.00 , 1.94 , 0.00 , 0.00 , 91.26 = 18 : 8.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 304 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89%

Powered By www.thaieducation.net