โรงเรียนบ้านโคกกุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 10 0 0 0 0 52
ร้อยละ 16.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 6 0 4 0 0 139
ร้อยละ 4.03 % 0.00 % 2.68 % 0.00 % 0.00 % 93.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 2 0 2 2 0 91
ร้อยละ 2.06 % 0.00 % 2.06 % 2.06 % 0.00 % 93.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 308 คน
จำนวน(คน) 18 0 6 2 0 282
ร้อยละ 5.84 % 0.00 % 1.95 % 0.65 % 0.00 % 91.56 %

211 : 16 , 0 , 4 , 0 , 0 , 191...7.58 , 0.00 , 1.90 , 0.00 , 0.00 , 90.52 = 20 : 9.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 308 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.44%

Powered By www.thaieducation.net