โรงเรียนบ้านโคกกุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 12 0 0 0 0 47
ร้อยละ 20.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.66 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 7 0 4 0 0 137
ร้อยละ 4.73 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 92.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 2 0 2 2 0 91
ร้อยละ 2.06 % 0.00 % 2.06 % 2.06 % 0.00 % 93.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 304 คน
จำนวน(คน) 21 0 6 2 0 275
ร้อยละ 6.91 % 0.00 % 1.97 % 0.66 % 0.00 % 90.46 %

207 : 19 , 0 , 4 , 0 , 0 , 184...9.18 , 0.00 , 1.93 , 0.00 , 0.00 , 88.89 = 23 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 304 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.54%

Powered By www.thaieducation.net