โรงเรียนบ้านโคกกุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 15 0 0 0 0 44
ร้อยละ 25.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 74.58 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 9 0 4 0 0 133
ร้อยละ 6.16 % 0.00 % 2.74 % 0.00 % 0.00 % 91.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 92
ร้อยละ 3.09 % 0.00 % 2.06 % 0.00 % 0.00 % 94.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 302 คน
จำนวน(คน) 27 0 6 0 0 269
ร้อยละ 8.94 % 0.00 % 1.99 % 0.00 % 0.00 % 89.07 %

205 : 24 , 0 , 4 , 0 , 0 , 177...11.71 , 0.00 , 1.95 , 0.00 , 0.00 , 86.34 = 28 : 13.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 302 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.93%

Powered By www.thaieducation.net