โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 31
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 5 1 3 0 0 71
ร้อยละ 6.25 % 1.25 % 3.75 % 0.00 % 0.00 % 88.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 7 1 9 0 0 153
ร้อยละ 4.12 % 0.59 % 5.29 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %

116 : 7 , 1 , 6 , 0 , 0 , 102...6.03 , 0.86 , 5.17 , 0.00 , 0.00 , 87.93 = 14 : 12.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00%

Powered By www.thaieducation.net