โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 29
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 7 1 4 1 0 67
ร้อยละ 8.75 % 1.25 % 5.00 % 1.25 % 0.00 % 83.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 45
ร้อยละ 1.96 % 1.96 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 11 2 12 1 0 141
ร้อยละ 6.59 % 1.20 % 7.19 % 0.60 % 0.00 % 84.43 %

116 : 10 , 1 , 8 , 1 , 0 , 96...8.62 , 0.86 , 6.90 , 0.86 , 0.00 , 82.76 = 20 : 17.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.57%

Powered By www.thaieducation.net