โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 28
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 8 1 5 1 0 65
ร้อยละ 10.00 % 1.25 % 6.25 % 1.25 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 48
ร้อยละ 1.85 % 1.85 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 13 2 13 1 0 141
ร้อยละ 7.65 % 1.18 % 7.65 % 0.59 % 0.00 % 82.94 %

116 : 12 , 1 , 9 , 1 , 0 , 93...10.34 , 0.86 , 7.76 , 0.86 , 0.00 , 80.17 = 23 : 19.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.06%

Powered By www.thaieducation.net