โรงเรียนวัดหนองสีงา (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 7
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
18
จำนวน(คน) 1 0 1 0 2 14
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 11.11 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 26 คน
จำนวน(คน) 2 0 1 0 2 21
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 7.69 % 80.77 %

26 : 2 , 0 , 1 , 0 , 2 , 21...7.69 , 0.00 , 3.85 , 0.00 , 7.69 , 80.77 = 5 : 19.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23%

Powered By www.thaieducation.net