โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 40
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 7 0 8 1 0 91
ร้อยละ 6.54 % 0.00 % 7.48 % 0.93 % 0.00 % 85.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 49
ร้อยละ 1.72 % 0.00 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 84.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 9 0 17 1 0 180
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 8.21 % 0.48 % 0.00 % 86.96 %

149 : 8 , 0 , 9 , 1 , 0 , 131...5.37 , 0.00 , 6.04 , 0.67 , 0.00 , 87.92 = 18 : 12.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04%

Powered By www.thaieducation.net