โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 40
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 9 0 10 2 0 86
ร้อยละ 8.41 % 0.00 % 9.35 % 1.87 % 0.00 % 80.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 46
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 12 0 21 2 0 172
ร้อยละ 5.80 % 0.00 % 10.14 % 0.97 % 0.00 % 83.09 %

149 : 10 , 0 , 11 , 2 , 0 , 126...6.71 , 0.00 , 7.38 , 1.34 , 0.00 , 84.56 = 23 : 15.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.91%

Powered By www.thaieducation.net