โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 6 2 4 1 29
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 4.76 % 9.52 % 2.38 % 69.05 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 14 2 5 10 3 78
ร้อยละ 12.50 % 1.79 % 4.46 % 8.93 % 2.68 % 69.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 1 0 7 4 0 45
ร้อยละ 1.75 % 0.00 % 12.28 % 7.02 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 15 8 14 18 4 152
ร้อยละ 7.11 % 3.79 % 6.64 % 8.53 % 1.90 % 72.04 %

154 : 14 , 8 , 7 , 14 , 4 , 107...9.09 , 5.19 , 4.55 , 9.09 , 2.60 , 69.48 = 47 : 30.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 27.96%

Powered By www.thaieducation.net