โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 10 7 3 7 4 10
ร้อยละ 24.39 % 17.07 % 7.32 % 17.07 % 9.76 % 24.39 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 19 10 9 7 14 52
ร้อยละ 17.12 % 9.01 % 8.11 % 6.31 % 12.61 % 46.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 3 2 0 11 39
ร้อยละ 3.51 % 5.26 % 3.51 % 0.00 % 19.30 % 68.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 31 20 14 14 29 101
ร้อยละ 14.83 % 9.57 % 6.70 % 6.70 % 13.88 % 48.33 %

152 : 29 , 17 , 12 , 14 , 18 , 62...19.08 , 11.18 , 7.89 , 9.21 , 11.84 , 40.79 = 90 : 59.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67%

Powered By www.thaieducation.net