โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 95.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 60 คน
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 57
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %

60 : 0 , 2 , 1 , 0 , 0 , 57...0.00 , 3.33 , 1.67 , 0.00 , 0.00 , 95.00 = 3 : 5.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00%

Powered By www.thaieducation.net