โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 2 0 2 0 11
ร้อยละ 16.67 % 11.11 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 12 3 7 3 0 73
ร้อยละ 12.24 % 3.06 % 7.14 % 3.06 % 0.00 % 74.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 15 5 7 5 0 84
ร้อยละ 12.93 % 4.31 % 6.03 % 4.31 % 0.00 % 72.41 %

116 : 15 , 5 , 7 , 5 , 0 , 84...12.93 , 4.31 , 6.03 , 4.31 , 0.00 , 72.41 = 32 : 27.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59%

Powered By www.thaieducation.net