โรงเรียนบ้านหนองเรือ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 22
ร้อยละ 6.90 % 6.90 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 0 1 11 7 0 136
ร้อยละ 0.00 % 0.65 % 7.10 % 4.52 % 0.00 % 87.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 2 3 14 7 0 158
ร้อยละ 1.09 % 1.63 % 7.61 % 3.80 % 0.00 % 85.87 %

184 : 2 , 3 , 14 , 7 , 0 , 158...1.09 , 1.63 , 7.61 , 3.80 , 0.00 , 85.87 = 26 : 14.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.13%

Powered By www.thaieducation.net