โรงเรียนบ้านหนองคู (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 1 0 1 29
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 2.86 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 2 1 1 0 2 119
ร้อยละ 1.60 % 0.80 % 0.80 % 0.00 % 1.60 % 95.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 0 3 0 2 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 4.55 % 88.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 4 3 5 0 5 187
ร้อยละ 1.96 % 1.47 % 2.45 % 0.00 % 2.45 % 91.67 %

160 : 4 , 3 , 2 , 0 , 3 , 148...2.50 , 1.88 , 1.25 , 0.00 , 1.88 , 92.50 = 12 : 7.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33%

Powered By www.thaieducation.net