โรงเรียนบ้านหนองคู (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 4 2 3 0 1 27
ร้อยละ 10.81 % 5.41 % 8.11 % 0.00 % 2.70 % 72.97 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 2 0 4 3 1 115
ร้อยละ 1.60 % 0.00 % 3.20 % 2.40 % 0.80 % 92.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 1 2 0 1 39
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 4.55 % 0.00 % 2.27 % 88.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 7 3 9 3 3 181
ร้อยละ 3.40 % 1.46 % 4.37 % 1.46 % 1.46 % 87.86 %

162 : 6 , 2 , 7 , 3 , 2 , 142...3.70 , 1.23 , 4.32 , 1.85 , 1.23 , 87.65 = 20 : 12.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.14%

Powered By www.thaieducation.net