โรงเรียนบ้านหนองคู (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 0 0 2 29
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 5.71 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 1 0 3 3 1 117
ร้อยละ 0.80 % 0.00 % 2.40 % 2.40 % 0.80 % 93.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 1 0 0 1 41
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 2.27 % 93.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 4 3 3 3 4 187
ร้อยละ 1.96 % 1.47 % 1.47 % 1.47 % 1.96 % 91.67 %

160 : 3 , 2 , 3 , 3 , 3 , 146...1.88 , 1.25 , 1.88 , 1.88 , 1.88 , 91.25 = 14 : 8.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33%

Powered By www.thaieducation.net