โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 95.74 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 3 2 7 2 1 136
ร้อยละ 1.99 % 1.32 % 4.64 % 1.32 % 0.66 % 90.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 47
ร้อยละ 3.77 % 1.89 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 5 3 12 2 1 228
ร้อยละ 1.99 % 1.20 % 4.78 % 0.80 % 0.40 % 90.84 %

198 : 3 , 2 , 9 , 2 , 1 , 181...1.52 , 1.01 , 4.55 , 1.01 , 0.51 , 91.41 = 17 : 8.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.16%

Powered By www.thaieducation.net