โรงเรียนสามสวนวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
82
จำนวน(คน) 4 4 8 1 0 65
ร้อยละ 4.88 % 4.88 % 9.76 % 1.22 % 0.00 % 79.27 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 5 2 4 1 4 167
ร้อยละ 2.73 % 1.09 % 2.19 % 0.55 % 2.19 % 91.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 50
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 3.51 % 1.75 % 1.75 % 87.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 322 คน
จำนวน(คน) 11 7 14 3 5 282
ร้อยละ 3.42 % 2.17 % 4.35 % 0.93 % 1.55 % 87.58 %

265 : 9 , 6 , 12 , 2 , 4 , 232...3.40 , 2.26 , 4.53 , 0.75 , 1.51 , 87.55 = 33 : 12.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 322 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.42%

Powered By www.thaieducation.net