โรงเรียนสามสวนวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 0 0 3 4 0 77
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.57 % 4.76 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 4 2 4 2 2 168
ร้อยละ 2.20 % 1.10 % 2.20 % 1.10 % 1.10 % 92.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 3 2 2 2 2 44
ร้อยละ 5.45 % 3.64 % 3.64 % 3.64 % 3.64 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 7 4 9 8 4 289
ร้อยละ 2.18 % 1.25 % 2.80 % 2.49 % 1.25 % 90.03 %

266 : 4 , 2 , 7 , 6 , 2 , 245...1.50 , 0.75 , 2.63 , 2.26 , 0.75 , 92.11 = 21 : 7.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.97%

Powered By www.thaieducation.net