โรงเรียนสามสวนวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 74
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.64 % 0.00 % 0.00 % 91.36 %
ระดับประถมศึกษา
188
จำนวน(คน) 13 0 16 0 0 159
ร้อยละ 6.91 % 0.00 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 84.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.73 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 320 คน
จำนวน(คน) 13 0 30 0 0 277
ร้อยละ 4.06 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 86.56 %

269 : 13 , 0 , 23 , 0 , 0 , 233...4.83 , 0.00 , 8.55 , 0.00 , 0.00 , 86.62 = 36 : 13.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.44%

Powered By www.thaieducation.net