โรงเรียนบ้านหลุบค่าย (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 7
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 7 0 4 0 1 11
ร้อยละ 30.43 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 4.35 % 47.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 38 คน
จำนวน(คน) 10 0 9 0 1 18
ร้อยละ 26.32 % 0.00 % 23.68 % 0.00 % 2.63 % 47.37 %

38 : 10 , 0 , 9 , 0 , 1 , 18...26.32 , 0.00 , 23.68 , 0.00 , 2.63 , 47.37 = 20 : 52.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63%

Powered By www.thaieducation.net