โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 5
ร้อยละ 36.36 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 48
ร้อยละ 3.64 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 87.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
11
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 9
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 7 0 8 0 0 62
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 10.39 % 0.00 % 0.00 % 80.52 %

66 : 6 , 0 , 7 , 0 , 0 , 53...9.09 , 0.00 , 10.61 , 0.00 , 0.00 , 80.30 = 13 : 19.70
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48%

Powered By www.thaieducation.net