โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 36.36 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 1 1 10 0 0 43
ร้อยละ 1.82 % 1.82 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 78.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
11
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 1 2 14 0 0 60
ร้อยละ 1.30 % 2.60 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 77.92 %

66 : 1 , 2 , 14 , 0 , 0 , 49...1.52 , 3.03 , 21.21 , 0.00 , 0.00 , 74.24 = 17 : 25.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08%

Powered By www.thaieducation.net