โรงเรียนวัดปากปรน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 7 0 4 0 0 27
ร้อยละ 18.42 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 12 0 17 0 0 79
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 15.74 % 0.00 % 0.00 % 73.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 19 0 21 0 0 106
ร้อยละ 13.01 % 0.00 % 14.38 % 0.00 % 0.00 % 72.60 %

146 : 19 , 0 , 21 , 0 , 0 , 106...13.01 , 0.00 , 14.38 , 0.00 , 0.00 , 72.60 = 40 : 27.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40%

Powered By www.thaieducation.net