โรงเรียนบ้านปากปรน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 3 4 3 2 8
ร้อยละ 16.67 % 12.50 % 16.67 % 12.50 % 8.33 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 4 3 5 4 5 86
ร้อยละ 3.74 % 2.80 % 4.67 % 3.74 % 4.67 % 80.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 8 6 9 7 7 94
ร้อยละ 6.11 % 4.58 % 6.87 % 5.34 % 5.34 % 71.76 %

131 : 8 , 6 , 9 , 7 , 7 , 94...6.11 , 4.58 , 6.87 , 5.34 , 5.34 , 71.76 = 37 : 28.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.24%

Powered By www.thaieducation.net