โรงเรียนบ้านปากปรน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 5 4 3 5 5 2
ร้อยละ 20.83 % 16.67 % 12.50 % 20.83 % 20.83 % 8.33 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 11 6 10 7 8 65
ร้อยละ 10.28 % 5.61 % 9.35 % 6.54 % 7.48 % 60.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 16 10 13 12 13 67
ร้อยละ 12.21 % 7.63 % 9.92 % 9.16 % 9.92 % 51.15 %

131 : 16 , 10 , 13 , 12 , 13 , 67...12.21 , 7.63 , 9.92 , 9.16 , 9.92 , 51.15 = 64 : 48.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 48.85%

Powered By www.thaieducation.net