โรงเรียนบ้านปากปรน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 8 6 3 5 1 22
ร้อยละ 17.78 % 13.33 % 6.67 % 11.11 % 2.22 % 48.89 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 6 11 1 5 5 65
ร้อยละ 6.45 % 11.83 % 1.08 % 5.38 % 5.38 % 69.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 14 17 4 10 6 87
ร้อยละ 10.14 % 12.32 % 2.90 % 7.25 % 4.35 % 63.04 %

138 : 14 , 17 , 4 , 10 , 6 , 87...10.14 , 12.32 , 2.90 , 7.25 , 4.35 , 63.04 = 51 : 36.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 36.96%

Powered By www.thaieducation.net