โรงเรียนบ้านปากปรน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 8 8 3 5 1 17
ร้อยละ 19.05 % 19.05 % 7.14 % 11.90 % 2.38 % 40.48 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 9 16 1 8 5 55
ร้อยละ 9.57 % 17.02 % 1.06 % 8.51 % 5.32 % 58.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 17 24 4 13 6 72
ร้อยละ 12.50 % 17.65 % 2.94 % 9.56 % 4.41 % 52.94 %

136 : 17 , 24 , 4 , 13 , 6 , 72...12.50 , 17.65 , 2.94 , 9.56 , 4.41 , 52.94 = 64 : 47.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06%

Powered By www.thaieducation.net