โรงเรียนวัดหนองสมาน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 43
ร้อยละ 4.26 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 91.49 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 5 2 7 1 0 142
ร้อยละ 3.18 % 1.27 % 4.46 % 0.64 % 0.00 % 90.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 7 2 9 1 0 185
ร้อยละ 3.43 % 0.98 % 4.41 % 0.49 % 0.00 % 90.69 %

204 : 7 , 2 , 9 , 1 , 0 , 185...3.43 , 0.98 , 4.41 , 0.49 , 0.00 , 90.69 = 19 : 9.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.31%

Powered By www.thaieducation.net