โรงเรียนวัดหนองสมาน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 52
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 4 3 5 1 0 145
ร้อยละ 2.53 % 1.90 % 3.16 % 0.63 % 0.00 % 91.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 6 3 7 1 0 197
ร้อยละ 2.80 % 1.40 % 3.27 % 0.47 % 0.00 % 92.06 %

214 : 6 , 3 , 7 , 1 , 0 , 197...2.80 , 1.40 , 3.27 , 0.47 , 0.00 , 92.06 = 17 : 7.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94%

Powered By www.thaieducation.net