โรงเรียนหาดสำราญ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 0 2 11 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 18.33 % 0.00 % 0.00 % 78.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 0 4 11 0 0 81
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 11.46 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %

96 : 0 , 4 , 11 , 0 , 0 , 81...0.00 , 4.17 , 11.46 , 0.00 , 0.00 , 84.38 = 15 : 15.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63%

Powered By www.thaieducation.net