โรงเรียนบ้านบกหัก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 13
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 6 3 8 1 2 53
ร้อยละ 8.22 % 4.11 % 10.96 % 1.37 % 2.74 % 72.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 7 4 11 1 2 66
ร้อยละ 7.69 % 4.40 % 12.09 % 1.10 % 2.20 % 72.53 %

91 : 7 , 4 , 11 , 1 , 2 , 66...7.69 , 4.40 , 12.09 , 1.10 , 2.20 , 72.53 = 25 : 27.47
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 27.47%

Powered By www.thaieducation.net